Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu

Leśmierz 25, 95-035 Ozorków

 

Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEŚMIERZU

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.1.  Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu, zwana dalej „Biblioteką” jest utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy Ozorków.

   2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ozorków.

   3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez  Organizatora

§2. 1. Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

       1) ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829);

       2) ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej z  25 października 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz.423, z 2015 r. poz.337 i 1505, z 2016 r. poz.1020)

       3) ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579, 1948 i  z 2017 r. poz. 730);

       4) statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu

§3.  1. Siedzibą Biblioteki jest Leśmierz 25, a terenem działania Gmina Ozorków.

  2. Biblioteka prowadzi filie:

       1) Filia Biblioteczna w Czerchowie;

      2) Filia  Biblioteczna w Helenowie;

      3) Filia Biblioteczna w Sokolniach-Lesie;

     4) Filia Biblioteczna w Pełczyskach

§4. 1. Nadzór administracyjny nad Biblioteką sprawuje Organizator.

  2. Nadzór merytoryczny pełni Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu. W przypadku jej braku właściwy nadzór prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.

§5. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

     1) nazwę instytucji pełnym brzmieniu;

     2) adres biblioteki;

     3) cyfrowy identyfikator instytucji nadany w systemie informacji statystycznej;

     4) numer identyfikacji podatkowej

   2. Biblioteka używa do oznakowania książek pieczęć okrągłej, zawierającej pełna nazwę instytucji

Rozdział 2

Cele i zadania Biblioteki

§6. 1. Biblioteka jest główną biblioteką Gminy Ozorków. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

 2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą ii wydawniczą.

§7. 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

      1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych;

     2) pełnienie  funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy;

     3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

     4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

     5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;

    6) udzielanie podstawowej pomocy medycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy Ozorków;

   7) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianie  dorobku kulturalnego Gminy Ozorków;

   8) współdziałanie  z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajaniu potrzeb oświatowych społeczności lokalnej;

§8. 1. Biblioteka może podejmować inne zadana dla zaspakajania potrzeb mieszkańców.

Rozdział 3

Organy Biblioteki i jej organizacja

§9. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest z nią odpowiedzialny.

       2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ozorków

§10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, w miarę potrzeb mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

      2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.

      3. Kierownik oraz pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 §11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§12. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

§13.  Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje w oparciu w oparciu odrębne obowiązujące przepisy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Biblioteki

§14. 1. Biblioteka, jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§15. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Ozorków. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

§16. 1. Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów (ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 642, 908 i z 2013 r. poz. 829), pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, które służą upowszechnianiu dorobku kulturowego Gminy Ozorków, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§17. Przychodami Biblioteki są datacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§18.1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwy dla jego uchwalenia.

                                                                                       

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 833
Utworzono dnia: 01.12.2020
Dokument wprowadził:
Barbara Manista
Dokument opublikował:
Barbara Manista
Podmiot udostępniający informację:
Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu

Historia publikacji

  • 18.12.2020 09:48, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 01.12.2020 13:16, Administrator
    Dodanie strony: Statut