Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu

Leśmierz 25, 95-035 Ozorków

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bibliotekalesmierz.eu/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego tekstu
 • niektóre dokumety są w postaci skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Tomczak, adres poczty elektronicznej bibliotekapelczyska@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 718 61 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby w :

 1. Gminna Biblioteka Publiczna  - Leśmierz 25
 2. Filia Biblioteczna  -  Czerchów 30
 3. Filia Biblioteczna  -  Helenow 8
 4. Filia Biblioteczna  -  Pełczyska 13
 5. Filia Biblioteczna  -  ul. Sokolnickego 1 , Sokolniki Las

Nie spełniają minimalnych wymogów zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu

GBP w Leśmierzu funkcjonuje w budynku z 1913 r. .Biblioteka nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przezaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Aby dostać się do biblioteki należy pokonać schody.  W budynku głównym znajduje się wypożyczalnia, w której znajdują się książki z dużą trzcionką oraz pracownia komputerowa i  czytelnia. Ciągi komunikacyjne w bibliotece nie umożliwjają swobodnego przemieszczania się osób na wózkach. Toaleta nie spełnia wymogów dla czytelnika niepełnosprawnego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce zastosowano kontrastowe oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Filia Biblioteczna w Czerchowie

Filia Biblioteczna łączy w swej działalności bibliotekę i świetlicę środowiskową. Przed wejściem głównym nie ma podjazdu dla osób na wózkach. W budynku znajdują sie dwa pomieszczenia: wypożyczalnia oraz świetlica.Żadne z tych pomieszczeń nie posiada dostosowanych ciągów komunkacyjnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta nie spełnia wymogów dla  użytkowników z niepełnośprawnością.Do budynku można wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w  Helenowie

Filia Biblioteczna nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych co uniemożliwia dostanie się do biblioteki bez pomocy drugiej osoby. W skład biblioteki wchodzą dwa pomieszcenie: wypożyczalnnia i pomieszczenie, w którym znajduje się księgozbiór zasadniczy. W pomieszczeniach może poruszać się osoba na wózku. Toaleta nie jest przestosowana dla użtkownika niepełnosprawnego. Do budynku może wejśc osoba z psem asystującym oraz psem pzrewodnikiem

Filia Biblioteczna w Pełczyskach

W budynku funkcjonuje biblioteka i świetlica środowiskowa. Biblioteka nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  czytelnik może dostać sie do wenątrz tylko  przy pomocy osoby drugiej. W wypożyczalni ciągi komunikacyjne pozwalają na swobodne poruszanie się osoby na wózku. Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.  Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie

W budynku głównym funkcjonuje biblioteka oraz świetlica środowiskowa. Przed budynkiem filii znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Odpowiednia szerokość drzwi wejściowych oraz odpowiednio zaplanowane ciągi komunikacyjne pozwalają na swobodne przemieszczanie się osoby na wózku. Toaleta w budynku jest w pełni dostosowana do potrzeb użytkownika niepełnosprawnego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 768
Utworzono dnia: 15.12.2020

Historia publikacji

 • 15.12.2020 09:45, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 15.12.2020 09:39, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności